Суспільство

24 Жовтня, 2021 Понад дві сотні жителів Хмельницької громади отримають компенсацію за послугу «муніципальна няня»

30 січня 2019 року Урядом ухвалено Порядок відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня». З її допомогою Уряд відшкодовує батькам частину зарплати няні, яка доглядає дітей до трьох років.

 

За інформацією Управління праці та соціального захисту населення наразі компенсацію за послугу «муніципальна няня» отримують 239 осіб (за 9 місяців 2021 року), зокрема в старостинських округах Хмельницької ОТГ – 3 особи.

 

Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (далі – Порядок) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (зі змінами).

 

Порядком передбачено укладання договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років між батьками, опікунами дитини та муніципальною нянею у письмовій формі.

 

Муніципальна няня, яка є фізичною особою – підприємцем (КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91), може здійснювати догляд одночасно не більше ніж за трьома дітьми, за винятком догляду за дітьми з багатодітної сім’ї. Тобто, муніципальна няня, яка є фізичною особою – підприємцем, не може надавати послуги за місяць більше, ніж трьом дітям.

 

Муніципальна няня, яка є юридичною особою (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), може забезпечувати здійснення догляду одночасно не більше ніж за десятьма дітьми з різних сімей за адресою, визначеною муніципальною нянею. Тобто, муніципальна няня, яка є юридичною особою, не може надавати послуги за місяць більше, ніж десять дітей.

 

В договорі має бути зазначено, зокрема, назву послуги, її обсяг з визначенням конкретних заходів, інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд, та інформацію про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми, умови та строк надання послуги, її вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін, місце проживання отримувача послуги «муніципальна няня», місце проживання муніципальної няні (для фізичних осіб – підприємців)/місцезнаходження муніципальної няні (для юридичних осіб).

 

Компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується отримувачу послуги «муніципальна няня»в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня, але не більше від вартості послуги «муніципальна няня», сплаченої отримувачем послуги «муніципальна няня».

 

Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» отримувач послуги «муніципальна няня» подає такі документи у паперовій та електронній формі:

 • заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунку в установі банку;
 • копію договору, укладеного з муніципальною нянею (скановану копію – в електронній формі);
 • документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня», сплаченої отримувачем послуги «муніципальна няня» (виписка з банківського рахунку, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція), за місяць, в якому подано заяву (в електронній формі зазначаються відомості, що підтверджують такі витрати);
 • копію свідоцтва про народження дитини/легалізованого документа про народження дитини, якщо вона народжена за кордоном та не має свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України (в електронній формі зазначаються відомості про свідоцтво про народження дитини або додається сканована копія легалізованого документа про народження дитини, якщо вона народжена за кордоном);
 • копію паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації (для паперової форми);
 • документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства) (скановану копію – в електронній формі);
 • копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для паперової форми);
 • копію рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) (скановану копію – в електронній формі);
 • копію довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби) (скановану копію – в електронній формі);
 • копію медичного висновку лікарськоконсультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю) (скановану копію – в електронній формі);
 • копію трудової книжки отримувача послуги «муніципальна няня» та документа з місця роботи, що підтверджує надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку/довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК7) (для фізичних осіб – підприємців) (скановану копію – в електронній формі);
 • копію довідки медикосоціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю) (скановану копію – в електронній формі).

На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» або удосконалений електронний підпис.

 

Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

 

Отримувач послуги «муніципальна няня» до 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу «муніципальна няня», подає в письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема, шляхом надіслання сканованих копій) місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня».

 

Тобто отримувач послуги «муніципальна няня» щомісяця подає документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня», сплаченої отримувачем послуги «муніципальна няня» (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, оформлені відповідно до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Мінфіну від 21 січня 2016 р. № 13, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24 травня 1995 р. № 88).

 

Постановою Кабінету Міністрів України 30.09.2020 № 897 (далі – Постанова 897) до вищезазначеного Порядку внесені зміни, зокрема врегульовано питання щодо кількості укладених договорів між батьками та муніципальною нянею, умови відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» батькам, а також визначено вимоги до оформлення.

 

Змінами до Порядку передбачено, що компенсація послуги «муніципальна няня» надається отримувачам послуги «муніципальна няня» за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України «Про зайнятість населення». Зайнятість одна з причин потреби таких сімей в компенсації.

 

Винятком є: отримувачі, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилось троє і більше дітей; якщо один або обоє із батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю І або II групи.

 

Компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, отримувачам послуги «муніципальна няня», які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Зайнятість визначається відповідно до статті 4 Закону України «Про зайнятість населення», зокрема: до зайнятого населення належать особи, які працюють за наймом на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, особи, які забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени особистих селянських господарств), проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу, на законних підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, а також особи, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти та поєднують навчання з роботою.

 

Фактичну зайнятість, в тому числі про вихід з декретної відпустки батьки, опікуни можуть підтвердити довідкою з основного місця роботи, яку згідно з статтею 49 Кодексу законів про працю України власник підприємства або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівникові на його вимогу.

 

Найчастішою причиною відмови в призначенні компенсації є непрацевлаштування, невихід на роботу і перебування одного з батьків у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відсутність зайнятості.

 

За матеріалами пресслужби міськради

ЧИТАЙ НАС У TELEGRAM
  Підписатися
  Сповістити про
  guest
  0 Коментарі
  Вбудовані Відгуки
  Переглянути всі коментарі