Суспільство

4 Липня, 2021 У Шепетівці робитимуть експрес-тести на виявлення антигену коронавірусу COVID-19

У Шепетівці робитимуть швидкі тести на виявлення антигену коронавірусу.

 

Про це інформує у соцмарежах пресцентр місь­кміж­район­ного від­ділу ДУ «Хмель­ницький об­ласний центр кон­тро­лю та про­фі­лак­ти­ки хво­роб МОЗ Ук­ра­їни». 

«Для про­ве­ден­ня дос­ліджен­ня пот­рібно зда­ти ма­зок із но­са (обов’яз­ко­ва на­яв­ність до­ку­мен­ту, що зас­відчує осо­бу). Ре­зуль­тат осо­ба от­ри­му­єте че­рез 15–20 хви­лин. Вар­тість пос­лу­ги 302 грн. 70 коп. Від­бір бі­ома­те­рі­алу про­во­дять ква­лі­фі­ко­ва­ні фа­хів­ці ус­та­но­ви», — йдеться в повідомленні.

Оп­ла­та за про­ве­ден­ня тес­ту­вань про­во­дить­ся згід­но на­да­но­го ра­хун­ку, який ви­да­ють пе­ред від­бо­ром бі­ома­те­рі­алу в ла­бо­ра­то­рії піс­ля на­пи­сан­ня за­яви та під­пи­сан­ня від­по­від­но­го до­го­во­ру про на­дан­ня ме­дич­ної пос­лу­ги гро­ма­дя­ни­ну. Це можна буде зробити в будь­-якій бан­ківсь­кій ус­та­но­ві, а та­кож — ско­рис­та­тись пос­лу­га­ми ін­тернет-бан­кінгу (нап­риклад: «При­ват-24»). Пе­ред от­ри­ман­ням блан­ку ре­зуль­та­ту, не­об­хідно пред’яви­ти ори­гі­нал до­ку­мен­та (пла­тіж­ку), що під­тверджує оп­ла­ту.

 

В ра­зі не­об­хіднос­ті (за ба­жан­ням за­мов­ни­ка пос­лу­ги), про­то­кол (ре­зуль­тат ла­бо­ра­тор­но­го дос­ліджен­ня) на­да­єть­ся з офі­цій­ною пе­чат­кою ус­та­но­ви, QR-ко­дом та з дуб­лю­ван­ням про­то­ко­лу дос­ліджень ан­глій­ською мо­вою. Ви­щев­ка­за­ний про­то­кол (ре­зуль­тат ла­бо­ра­тор­но­го дос­ліджен­ня) дій­сний при здій­снен­ні ту­рис­тичних по­їз­док, в то­му чис­лі при пе­ре­ти­ні дер­жавно­го кор­до­ну.

 

Для проведення дослідження потрібно здати мазок із носа (обов’язкова наявність документу, що засвідчує особу). Результат отримуєте через 15-20 хвилин. Вартість послуги 302 грн. 70 коп.

 

Відбір біоматеріалу проводять кваліфіковані фахівці установи за адресою: м. Шепетівка, вул. Валі Котика, 70 (понеділок – п’ятниця: з 9.00 до 14.00; в суботу, неділю та в неробочі години звертатися за контактним телефоном: (067) 257 17 97.

 

Ви­да­ча ори­гі­на­лів про­то­ко­лів про­во­дить­ся на міс­ці в ла­бо­ра­то­рії, яка зна­хо­дить­ся за ад­ре­сою: міс­то Ше­пе­тів­ка, ву­ли­ця Ва­лі Ко­ти­ка, 70.

 

ЧИТАЙ НАС У TELEGRAM
  Підписатися
  Сповістити про
  guest
  0 Коментарі
  Вбудовані Відгуки
  Переглянути всі коментарі